Player #180 - Matt Strzelecki

Set Matt as a favorite


Main Best Games
The best 12 games will count toward Matt's point total
Game Score Points
Jurassic Park 404,195,750 190
Genesis 2,299,150 181
Jurassic Park 275,612,180 179
Tron 32,693,590 163
Genesis 1,586,790 163
Indianapolis 500 536,698,770 155
Indianapolis 500 389,540,730 132
Pulp Fiction 527,470 118
Tron 18,880,870 116
Viking 122,620 71
Pulp Fiction 259,930 68
Viking 99,910 57
TOTAL SCORE: 1593
All Games
Date/Time Game Score
Mar 2, 1:59pm Viking Entry Voided
Mar 2, 2:03pm Viking 122,620
Mar 2, 2:32pm Tron 10,043,540
Mar 2, 3:17pm Jurassic Park 404,195,750
Mar 2, 3:46pm Genesis 165,480
Mar 2, 4:48pm Tron 16,696,840
Mar 2, 5:04pm Viking 50,420
Mar 2, 5:25pm Viking 75,740
Mar 2, 6:22pm Jurassic Park 87,887,760
Mar 2, 6:37pm Tron 13,503,610
Mar 2, 6:40pm Viking Entry Voided
Mar 2, 6:43pm Viking 99,910
Mar 2, 6:51pm Genesis 190,270
Mar 2, 8:06pm Pulp Fiction 33,380
Mar 2, 8:43pm Indianapolis 500 97,863,780
Mar 2, 9:17pm Indianapolis 500 179,307,220
Mar 2, 9:22pm Genesis Entry Voided
Mar 2, 9:27pm Viking Entry Voided
Mar 2, 9:29pm Viking Entry Voided
Mar 2, 9:34pm Genesis 388,600
Mar 2, 9:40pm Genesis 336,270
Mar 2, 9:56pm Jurassic Park 275,612,180
Mar 2, 10:06pm Genesis Entry Voided
Mar 2, 10:10pm Genesis 359,480
Mar 2, 10:24pm Tron 32,693,590
Mar 2, 10:55pm Pulp Fiction 259,930
Mar 2, 11:09pm Pulp Fiction 242,290
Mar 2, 11:33pm Tron 18,880,870
Mar 2, 11:39pm Genesis Entry Voided
Mar 2, 11:56pm Indianapolis 500 389,540,730
Mar 3, 12:11am Indianapolis 500 536,698,770
Mar 3, 12:24am Indianapolis 500 Entry Voided
Mar 3, 12:31am Viking Entry Voided
Mar 3, 12:38am Genesis Entry Voided
Mar 3, 12:44am Genesis 1,586,790
Mar 3, 12:49am Indianapolis 500 Entry Voided
Mar 3, 12:53am Tron Entry Voided
Mar 3, 12:59am Genesis 2,299,150
Mar 3, 2:23pm Viking Entry Voided
Mar 3, 2:31pm Viking Entry Voided
Mar 3, 2:42pm Viking Entry Voided
Mar 3, 3:22pm Pulp Fiction 527,470