Shane Jackson

Division: B
Points: 60
Position: 42ndRound #10 - Group #34 - Game Bank #11

David Brocklebank | Shane Jackson | Danielle Wilcox | Leah Reilhan | Division: B
Game Player 1 Player 2 Player 3 Player 4
James Bond 007 (Pro) David Brocklebank
34,801,850
2 Points
Shane Jackson
18,130,770
1 Point
Danielle Wilcox
145,288,920
3 Points
Leah Reilhan
4,429,520
0 Points
Grand Prix David Brocklebank
122,020
0 Points
Danielle Wilcox
367,940
2 Points
Shane Jackson
283,470
1 Point
Leah Reilhan
417,580
3 Points
The Who's Tommy Pinball Wizard David Brocklebank
13,013,990
0 Points
Leah Reilhan
137,948,760
2 Points
Danielle Wilcox
128,779,900
1 Point
Shane Jackson
203,012,520
3 Points
Genie David Brocklebank
85,060
0 Points
Shane Jackson
170,200
2 Points
Danielle Wilcox
150,610
1 Point
Leah Reilhan
192,920
3 Points
Round #9 - Group #29 - Game Bank #8

Vanessa Ish | Sonya Stoesz | Michael Palero | Shane Jackson | Division: B
Game Player 1 Player 2 Player 3 Player 4
Embryon Vanessa Ish
214,930
2 Points
Sonya Stoesz
199,240
1 Point
Michael Palero
367,970
3 Points
Shane Jackson
175,620
0 Points
X-Men Michael Palero
3,002,320
2 Points
Vanessa Ish
6,488,580
3 Points
Sonya Stoesz
2,328,370
1 Point
Shane Jackson
2,235,290
0 Points
Hot Shot Sonya Stoesz
91,300
2 Points
Vanessa Ish
62,660
1 Point
Michael Palero
111,940
3 Points
Shane Jackson
41,470
0 Points
Indianapolis 500 Michael Palero
68,661,690
0 Points
Sonya Stoesz
137,903,110
2 Points
Vanessa Ish
75,555,960
1 Point
Shane Jackson
307,960,860
3 Points
Round #8 - Group #38 - Game Bank #8

Shane Jackson | Tracy Lindbergh | Ryan Pollard | Phil Tremblay | Division: B
Game Player 1 Player 2 Player 3 Player 4
Embryon Shane Jackson
173,120
3 Points
Tracy Lindbergh
45,160
0 Points
Ryan Pollard
167,840
2 Points
Phil Tremblay
54,970
1 Point
X-Men Shane Jackson
16,029,440
3 Points
Ryan Pollard
1,343,660
0 Points
Phil Tremblay
14,533,280
2 Points
Tracy Lindbergh
3,569,070
1 Point
Centigrade 37 Shane Jackson
44,570
1 Point
Ryan Pollard
41,560
0 Points
Phil Tremblay
138,230
2 Points
Tracy Lindbergh
143,240
3 Points
Indianapolis 500 Tracy Lindbergh
121,352,630
1 Point
Phil Tremblay
98,761,920
0 Points
Shane Jackson
302,753,410
3 Points
Ryan Pollard
153,681,810
2 Points
Round #7 - Group #33 - Game Bank #3

Braem Yakimets | Shane Jackson | Lando Gyurek | Rob Moller | Division: B
Game Player 1 Player 2 Player 3 Player 4
Aztec Braem Yakimets
153,750
1 Point
Shane Jackson
130,950
0 Points
Lando Gyurek
185,330
2 Points
Rob Moller
296,080
3 Points
Star Light Rob Moller
506,380
2 Points
Lando Gyurek
203,850
1 Point
Braem Yakimets
101,160
0 Points
Shane Jackson
572,000
3 Points
Meteor Shane Jackson
82,420
0 Points
Rob Moller
143,320
2 Points
Lando Gyurek
95,990
1 Point
Braem Yakimets
168,090
3 Points
Stranger Things (Premium) Braem Yakimets
40,859,730
2 Points
Rob Moller
32,162,600
1 Point
Lando Gyurek
5,444,260
0 Points
Shane Jackson
65,686,740
3 Points
Round #6 - Group #26 - Game Bank #7

Shane Jackson | Lauren Wheeler | Brendan Robbins | Jason Gordon | Division: B
Game Player 1 Player 2 Player 3 Player 4
Count-Down Shane Jackson
117,880
2 Points
Lauren Wheeler
16,600
0 Points
Brendan Robbins
66,070
1 Point
Jason Gordon
383,410
3 Points
Disney TRON: Legacy Jason Gordon
2,828,730
0 Points
Shane Jackson
12,434,350
3 Points
Lauren Wheeler
4,826,240
1 Point
Brendan Robbins
5,435,700
2 Points
Spanish Eyes Shane Jackson
25,380
0 Points
Brendan Robbins
26,460
1 Point
Lauren Wheeler
47,180
3 Points
Jason Gordon
43,100
2 Points
Mousin' Around! Lauren Wheeler
2,612,770
2 Points
Jason Gordon
754,660
1 Point
Brendan Robbins
662,060
0 Points
Shane Jackson
2,624,240
3 Points
Round #5 - Group #48 - Game Bank #15

Vanessa Ish | Masood Makarechian | Shane Jackson | Luca Stinchcombe |
Game Player 1 Player 2 Player 3 Player 4
Foo Fighters (Pro) Vanessa Ish
56,666,840
3 Points
Masood Makarechian
8,738,180
0 Points
Shane Jackson
12,992,640
1 Point
Luca Stinchcombe
24,492,640
2 Points
Old Chicago Luca Stinchcombe
94,070
3 Points
Vanessa Ish
67,150
2 Points
Shane Jackson
40,900
0 Points
Masood Makarechian
49,360
1 Point
Diamond Lady Luca Stinchcombe
500,690
1 Point
Vanessa Ish
1,099,910
2 Points
Masood Makarechian
324,350
0 Points
Shane Jackson
1,490,280
3 Points
Wild Fyre Shane Jackson
218,840
1 Point
Vanessa Ish
281,360
2 Points
Luca Stinchcombe
58,130
0 Points
Masood Makarechian
284,040
3 Points
Round #4 - Group #45 - Game Bank #5

Jeremy Matthews | Kevin Radloff | Shane Jackson | Sara Urban |
Game Player 1 Player 2 Player 3 Player 4
Paragon Jeremy Matthews
252,610
3 Points
Kevin Radloff
59,160
0 Points
Shane Jackson
82,510
2 Points
Sara Urban
59,720
1 Point
Rick and Morty (Blood Sucker Edition) Jeremy Matthews
458,701
0 Points
Shane Jackson
592,901
1 Point
Sara Urban
621,401
2 Points
Kevin Radloff
5,496,809
3 Points
Strange World Kevin Radloff
63,950
3 Points
Sara Urban
30,020
1 Point
Shane Jackson
12,790
0 Points
Jeremy Matthews
34,290
2 Points
World Cup Soccer Kevin Radloff
732,418,140
3 Points
Jeremy Matthews
256,270,510
1 Point
Sara Urban
180,170,370
0 Points
Shane Jackson
467,091,300
2 Points
Round #3 - Group #23 - Game Bank #10

Ashley Weaver | Shane Jackson | Troy Denet | Jack Staddon |
Game Player 1 Player 2 Player 3 Player 4
El Toro Ashley Weaver
31,260
2 Points
Shane Jackson
19,190
0 Points
Troy Denet
35,860
3 Points
Jack Staddon
19,630
1 Point
High Speed Troy Denet
2,387,990
3 Points
Ashley Weaver
1,880,130
2 Points
Jack Staddon
410,600
1 Point
Shane Jackson
302,150
0 Points
Viking Troy Denet
57,280
1 Point
Ashley Weaver
21,340
0 Points
Jack Staddon
94,300
2 Points
Shane Jackson
266,810
3 Points
Deadpool (Pro) Shane Jackson
34,000,000
1 Point
Jack Staddon
126,000,000
3 Points
Troy Denet
111,000,000
2 Points
Ashley Weaver
7,488,980
0 Points
Round #2 - Group #13 - Game Bank #1

Shane Jackson | Deborah Tahlman | Tony Batti | Alois Kozar |
Game Player 1 Player 2 Player 3 Player 4
2001 Shane Jackson
2,789
1 Point
Deborah Tahlman
4,185
3 Points
Tony Batti
2,281
0 Points
Alois Kozar
4,173
2 Points
Taxi Deborah Tahlman
1,021,190
3 Points
Alois Kozar
289,250
0 Points
Shane Jackson
593,770
1 Point
Tony Batti
765,990
2 Points
Sinbad Deborah Tahlman
83,850
2 Points
Tony Batti
203,910
3 Points
Shane Jackson
74,940
1 Point
Alois Kozar
31,520
0 Points
Jurassic Park (Pro) Alois Kozar
321,910,660
3 Points
Tony Batti
20,230,160
0 Points
Deborah Tahlman
20,362,750
1 Point
Shane Jackson
29,456,800
2 Points
Round #1 - Group #58 - Game Bank #5

James Staddon | Matt Inglot | Shane Jackson | Mark Lindbergh |
Game Player 1 Player 2 Player 3 Player 4
Rick and Morty (Blood Sucker Edition) James Staddon
967,502
2 Points
Matt Inglot
2,713,801
3 Points
Shane Jackson
555,001
1 Point
Mark Lindbergh
359,402
0 Points
Strange World Matt Inglot
21,060
0 Points
James Staddon
58,940
3 Points
Shane Jackson
25,040
1 Point
Mark Lindbergh
37,490
2 Points
World Cup Soccer James Staddon
881,772,460
3 Points
Mark Lindbergh
121,729,050
0 Points
Shane Jackson
201,185,000
2 Points
Matt Inglot
169,938,400
1 Point
Paragon James Staddon
97,340
2 Points
Shane Jackson
502,420
3 Points
Matt Inglot
57,890
0 Points
Mark Lindbergh
89,520
1 Point